SİVAS DOĞANŞAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSININ DESTEKLEDİĞİ DOĞANŞAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 10 MERKEZDE MODÜLER ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSININ DESTEKLEDİĞİ DOĞANŞAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 10 MERKEZDE MODÜLER ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSININ DESTEKLEDİĞİ DOĞANŞAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 10 MERKEZDE MODÜLER ÇOCUK OYUN PARKI YAPIM İŞİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının Desteklediği Doğanşar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 10 Merkezde Modüler Çocuk Oyun Parkı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                      :2019/172227

1-İdarenin

a)Adresi                                                          : CİNCİ MAHALLESİ HASTANE CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI 1 58780DOĞANŞAR/SİVAS

b)Telefon vefaksnumarası                             : 3468812244 -3468812119

c)Elektronik Posta Adresi                                :dogansar58@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

2-İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı                                 : 10 ADET MODÜLER OYUNPARKI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağıyer                                              : DOĞANŞARİLÇESİ

c)İşe başlama tarihi                                         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işebaşlanacaktır.

ç)İşin süresi                                                    : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvimgünüdür.

 

3- İhalenin

a)Yapılacağıyer                                              : CİNCİ MAHALLESİ KAYMAKAMLIKBİNASI

b) Tarihivesaati                                              : 18.04.2019 -13:30

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

          İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

              Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri.

        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

              Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

              Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

        İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

        Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

       Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

       Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

        Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlıkbölümleri:

              Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

PARK VE BAHÇE YAPIMI İLE PEYZAJ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

 

              Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

PEYZAJ TEKNİKERLİĞİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ,

 

5.               Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

 

6.İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.

 

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

          İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satınalınabilir.

          İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmelerizorunludur.

 

8.Teklifler,ihaletarihvesaatinekadarDOĞANŞARKAYMAKAMLIĞITOPLANTISALONUadresineeldenteslimedilebileceğigibi,aynıadreseiadeli


taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9.  İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.

 

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.

 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Hastane Caddesi Kaymakamlık Binası Kat2 Doğanşar / SİVAS - (346) 881 22 44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.